cold war

ที่มาของสงครามเย็นเกิดขึ้นเพราะอะไร

August 14, 2018 admin 0

สงครามเย็น เป็นสงครามอันเกิดจากการที่ ประเทศมหาอำนาจทั้ง 2 ประเทศ ได้ทำการต่อสู้กัน ซึ่งก็คือประเทศสหรัฐอเมริกา กับ สหภาพโซเวียต มีการต่อสู้ คือ ใช้การแข่งขันในทุกๆทาง เพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้าม โดยปราศจากใช้อาวุธ พูดง่ายๆก็คือ ในสงครามเย็น ไม่มีการใช้อาวุธต่อสู้รบราฆ่าฟันกันโดยตรงแบบสงครามอื่นๆ หากแต่เป็นการใช้วิธีการต่างๆ เช่น โฆษณาชวนเชื่อเพื่อทำตัวเป็นหนูบ่อนทำลายจากข้างใน , การป้ายสี , การแข่งขันกันทำอาวุธ , […]