Army Reserve Type 1 pic

ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ทำหน้าที่อะไร ?

January 28, 2019 admin 0

‘เกณฑ์ทหาร’ ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ โดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ให้เฉพาะชายซึ่งมีสัญชาติไทยตามกฎหมาย ต้องเข้ารับราชการทหารทุกคน นักศึกษาวิชาทหาร คือ บุคคลซึ่งกำลังเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ตามการปกครองของกระทรวงกลาโหม โดยมีพระราชบัญญัติส่งเสริมฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2503 โดยกลุ่มคนเหล่านี้ คือ กำลังพลสำรองแห่งกองทัพไทย ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 คืออะไร ? คือ นักศึกษาวิชาทหาร […]