การลาดตระเวนทหารเรือไทย

Thai Naval Patrolnew

Thai Naval Patrol

‘กองทัพเรือไทย’ จัดเป็นหน่วยงานหนึ่ง มีหน้าที่ปฏิบัติการทางทหารในทะเล , ลำน้ำ รวมทั้งอาณาเขตบริเวณชายฝั่งของประเทศไทย โดยกองทัพเรือมีเรือพร้อมปฏิบัติการกว่า 74 ลำ ยานบินกว่า 90 เครื่อง รวมทั้งกองกำลังทหารทางบกอีก 2 กองพล มีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นตำแหน่งใหญ่ที่สุด อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงกลาโหม

พื้นที่ปฏิบัติการของทหารเรือไทย

โดยกองทัพเรือของประเทศไทย มีอาณาเขตในการปฏิบัติงานหลัก ในอ่าวไทย และทะเลอันดามัน บริเวณแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ซึ่งมีความยาวมากกว่า 1,680 ไมล์ สำหรับการจัดแบ่งประเภทของหน่วยต่างๆ มีการจัดโครงสร้างไปในแนวทางเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกามาก โดยเฉพาะการจัดหน่วยกำลังรบ ได้แก่…

  • กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
  • หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
  • หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

บทบาท หน้าที่ ของกองทัพเรือในปัจจุบัน มีความสำคัญ ได้แก่

  • ปฏิบัติการทางทหาร – การปฏิบัติการทางเรือเพื่อคุ้มภัยให้แก่ประเทศ เป็นการปฏิบัติการด้วยความรวดเร็ว เฉียบพลัน รุนแรง และเด็ดขาด
  • รักษากฎหมาย ช่วยเหลือ – การรักษาผลประโยชน์ของประเทศทางทะเล , ดูแลรักษาความสงบสุขเรียบร้อยภายในประเทศ
  • สนับสนุนกิจการระหว่างประเทศ – สนับสนุนพร้อมพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัฐบาลให้แน่นแฟ้นต่อกันมากขึ้น และแสดงกำลังแสนยานุภาคเมื่อมีการขัดกันในเรื่องผลประโยชน์ของชาติ

การจัดกำลังทางเรือ

สำหรับเรือส่วนใหญ่ จะถูกจัดอยู่ภายใต้สังกัดกองเรือประเภทต่างๆ ทั้ง 8 กองเรือ อีกทั้งยังได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากกองเรือยุทธการทุกลำ โดยกองเรือนี้ทำหน้าที่เป็นหน่วย ดูแลรักษาซ่อมดูแล พร้อมฝึกกำลังพลทั้งหลาย ให้อยู่ในสภาพพร้อมเตรียมพร้อมตลอดเวลา หากแต่ในการปฏิบัติภารกิจจริง เรือทั้งหลายจะได้รับการจัดแบ่งประเภท ตามภารกิจนั้นๆ เช่น…

  • เรือลาดตระเวนชายแดน สังกัด ทรภ.1 – เรือเร็วโจมตี , เรือตรวจปืน , เรือตรวจใกล้ฝั่ง และเรือตรวจชายฝั่ง เป็นต้น
  • หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง คือ เรือที่ขึ้นตรงกับหน่วยเฉพาะกิจต่างๆ เป็นต้น
  • เรือที่ไม่ได้สังกัดอยู่ในสังกัดทั้ง 8 กองเรือ แต่อยู่ภายใต้สังกัดหน่วยบัญชาการของ สงครามพิเศษทางเรือ ได้แก่… เรือตรวจตราชายฝั่ง , เรือปฏิบัติการพิเศษ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกำลังพล SEAL เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีเรือประเภทอื่นๆอีกมากมายซึ่งอยู่นอกการบรรจุ เช่น เรือสำรวจ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกรมอุทกศาสตร์ โดยประเภทเรือที่เราได้ยกตัวอย่างมานี้ ยังไม่รวมถึงเรืออื่นๆอีกหลายลำ ที่มีหน้าที่พิเศษของตน ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของกองสนับสนุน รวมทั้งเรืออื่นๆ ที่จัดอยู่ในกรมกองเรือขนาดเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ เช่น เรือรับรองบุคคลสำคัญ , เรือขนส่งรองรับงานพิเศษต่างๆ , เรือลำเลียง , เรือลากจูง รวมทั้งเรือราชพิธี

ข้อมูล

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2