ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ทำหน้าที่อะไร ?

Army Reserve Type 1 pic

Army Reserve Type 1

เกณฑ์ทหาร’ ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ โดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ให้เฉพาะชายซึ่งมีสัญชาติไทยตามกฎหมาย ต้องเข้ารับราชการทหารทุกคน

นักศึกษาวิชาทหาร คือ บุคคลซึ่งกำลังเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ตามการปกครองของกระทรวงกลาโหม โดยมีพระราชบัญญัติส่งเสริมฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2503 โดยกลุ่มคนเหล่านี้ คือ กำลังพลสำรองแห่งกองทัพไทย ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 คืออะไร ?

คือ นักศึกษาวิชาทหาร ที่สำเร็จหลักสูตรทั้งปี 3 , ปี 4 , ปี 5 ที่ขึ้นทะเบียนกองประจำการ พร้อมนำปลดกลายมาเป็นทหารกองหนุนประเภท 1 บุคคลกลุ่มนี้ได้รับข้อยกเว้น ไม่ต้องเข้ารับราชการเพื่อเป็นทหารกองประจำการ ตามหลักพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 แต่ก็ถือว่าเป็นกำลังพลสำรองของกองทัพแล้ว เพราะฉะนั้น ทางราชการจึงมีสิทธิ์เรียกพลอยู่เสมอ เพื่อตรวจสอบสภาพ , บัญชีรายชื่อ หรือ เรียกมาฝึกวิชาทหาร ได้ทุกเวลา โดยถ้ามีการเรียกพล ทางอำเภอก็จะส่งหมายไปยังบ้านของบุคคลนั้น เพื่อนัดวัน , เวลา , สถานที่ ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน โดยผู้ถูกเรียกพล ก็จะต้องมารายงานตัวตาม วัน , เวลา , สถานที่ ตามกำหนดการณ์  สำหรับกำหนดเรียกพล คือ หลังจากฝึกวิชาทหารไปแล้ว 10 ปี ตามเงื่อนไขของกำลังพลสำรอง โดยการเรียกจะทำจนกระทั่งบุคคลผู้นั้นมีอายุครบ 29 ปีบริบูรณ์ และถ้าหากทหารกองหนุนบุคคลใด ทำการหลีกเลี่ยงการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร มีโทษ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497

  • มาตรา 46 ทหารกองหนุน ท่านใดหลีกเลี่ยงหรือไม่ยอมเข้ารับราชการทหาร ในช่วงเรียกพลเพื่อนำมาฝึกวิชาทหาร , เพื่อทดลองความพร้อม รวมทั้งเพื่อการระดมพลใดๆก็ตาม
  • มาตรา 36 จำเป็นต้องถูกลงโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน – 4ปี
  • มาตรา 47 ทหารกองหนุน ท่านใดหลีกเลี่ยงไม่ยอมเข้ารับราชการทหาร ในช่วงเรียกพลเพื่อนำมาตรวจสอบตามมาตรา 36 ต้องถูกลงโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน , ปรับไม่เกิน 300 หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับทหารกองหนุนท่านใดที่กำลังเรียน วิชารักษาดินแดน ชั้นปี 4 – ปี 5 สามารถขอผ่อนผันเพื่อฝึกวิชาทหารได้ ด้วยการนำเอกสาร 2 อย่าง ได้แก่ สด.8 หรือ สมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1 รวมทั้งเอกสารขอผ่อนผันมา มาดำเนินเรื่องที่อำเภอให้เรียบร้อยถูกต้อง และถ้าไม่ปฏิบัติตามที่กล่าวมา ทางกระทรวงกลาโหมจะถือว่าบุคคลผู้นั้น พยายามหลีกเลี่ยงการเข้ารับเพื่อฝึกวิชาทหาร และต้องรับโทษแบบเดียวกับผู้สำเร็จนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี 3 ซึ่งไม่ได้ผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร รวมทั้งพยายามหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามเช่นเดียวกัน